தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

திருவண்ணாமலை

தமிழ் தட்டச்சு

அகராதியில் இருந்து
பொருள்:
உச்சரிப்பு:
ஆங்கில விளக்கம்:


திருவண்ணாமலை - உதாரணம்

திருவண்ணாமலை என்பது ஆசிய கண்டத்தில் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். இதில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பின்வருமாறு புதுத் தெரு, புதுத் தெரு, புதுத் தெருவது புதுத் தெரு, வது புதுத் தெரு, வது புதுத் தெரு, வது புதுத் தெரு, வது புதுத் தெரு, வது வாணியங்கபோளூர் ரோடு வதுதெரு, போளூர் ரோடு வதுகுறுக்குதெரு , போளூர் ரோடு வதுகுறுக்குதெரு , போளூர் ரோடு வபோளூர் ரோடு வதுதெரு, போளூர் ரோடு வதுதெரு, டாக்டர் அம்பேத்கார் தெரு , டாக்டர் அம்பேத்கார் தெரு ,வானியங்குளத் தெரு , வானியங்குளத் தெரு , புது வாணியங்குளத்தெரு, வடவீதி சுப்ரமணியர் கோயில் தெருவாணியங்குளத்தெரு , வாணியங்குளத்தெரு , வாணியங்குளத்தெரு , வாணியங்குளத்தெரு , வாணியங்குளத்தெரமத்தலாங்குளத்தெரு, மத்தலாங்குளம் வதுகுறுக்குதெரு, மத்தலாங்குளம் வதுகுறுக்குதெரு, வானக்காரமுத்து வினாயகர் கோவில் தெரு, முத்து வினாயாகர் சந்து தெரு , முத்து வினாயாகர் கோயில் சந்து தெரு ,வது புதுதெரு , வது புதுதெரு , வது புதுதெரு , வது புதுதெரு , புதுத்தெரு , புதுத்தெரு , போளூர்ரோடுபோளூர் ரோடு வதுதெரு, போளூர் ரோடு வதுதெரு, போளூர் ரோடு வதுதெரு, முத்துவிநாயகர் கோவில்தெரு, முதபேகோபுரத் தெரு வதுதெரு, பேகோபுரத் தெரு வதுதெரு, பேகோபுரத் தெரு வதுதெரு, பேகோபுரத் தெரு வதுதெரபே கோபுரம் வது தெரு , பே கோபுரம் வது தெரு , ஜெனகரபாறை தெருபேகோபுரம் வது தெரு, பேகோபுரம் வது தெரு , பேகோபுரம் வது தெரு , பேகோபுரம் வது தெருபேகோபுரத் தெரு , பேகோபுரம் தெரு , பேகோபுரதெரு குறுக்குதெரு , பேகோபுரம் தெரு குறுக்குதெரு , பேககொசமட மெயின்தெரு, கொசமட குறுக்கு தெரு , கொசமடகுறுக்கு தெரு , சென்னப்பர் தெருபவழக்குன்று தெரு, சின்ன கடைத் தெரு, வடக்குத் தெரு, வடக்குத் தெரு , வடக்குத் தெரு , வடக்குத் தெகிருஷ்ணன் மெயின்தெரு, கிருஷ்ணன் குறுக்கு தெரு , கிருஷ்ணன் குறுக்குதெரு , கிருஷ்ணன் குறுக்குதசிவராத்திரி மடத் தெரு, சுண்ணாம்புகாரத் தெரு, கட்டபொம்மன் தெருதியாகி அண்ணாமலை நகர் குறுக்குதெரு , தியாகி அண்ணாமலை நகர் குறுக்குதெரு , தியாகி அண்ணாமலை நகர் கதியாகி அண்ணாமலை நகர் மெயின் தெரு, தியாகி அண்ணாமலை நகர் குறுக்கு தெரு , தியாகி அண்ணாமலை நகர் குறபல்லவன் நகர் , பல்லவன் நகர் , பல்லவன் நகர் , அண்ணாசாலை ராம்ஜி நகர் , அண்ணாசாலை ராமவிட்«மாவட்ட நீதிபதி குடியிருப்பு, காந்தி நகர் , காந்தி நகர் , காந்தி நகர் , காந்தி நகர் , கபெரிய தெரு, இரட்டைப்பிள்ளையார் கோயில் தெரு, அம்மனி அம்மன் கோபுரத்தெரு, ஆவாரங்காட்டுத்தெருவடஓத்தவாடைதெரு, சட்டையப்பர்தெரு, திருநீலகண்டர் தெருஅண்ணாசாலை மெயின், அண்ணாசாலை குறுக்குதெரு, வடமாத்தாதி தெரு குறுக்குதெரு , வடமாத்தாதி குறுக்குதேரடி தெரு, தேரடிகுறுக்குதெரு, சன்னதி தெரு, வடசன்னதி தெரு, தென் சன்னதி தெருதேரடி தெரு , தேரடி தெரு, கடம்பராயன் தெரு, அய்யங்குளம் தெரு, அய்யங்குளம்தெரு , அய்யங்குளம் தெருபுதுகார்கானாத்தெரு மெயின் ரோடு கிழக்கு, புதுகார்கானாமுதல் குறுக்குதெரு, புதுகார்கானா வது கஆறுமுகனார் தெரு, புதுகார்கானா குறுக்கு சந்து , புதுகார்கானா குறுக்கு சந்து , புதுகார்க்கானா கசோமவரகுளத்தெரு , சோமவரகுளத்தெரு , வீராகுட்டைத்தெரு, செங்குட்டுவன்தெருராஜராஜன் மெயின் தெரு, இராஜராஜன் குறுக்குத் தெரு, அரசமரத் தெரு மெயின் ரோடு, அரசமர குறுக்குத் ததிருமஞ்சன கோபுரத் தெரு, தென் ஒத்தவாடைத் தெரு , தென் ஒத்தவாடைத் தெரு , ஆனைக்கட்டித்தெரு , ஆனைக்திருவள்ளுவர் தெருஇராமலிங்கனார் தெரு மெயின் ரோடு, இராமலிங்கனார் தெரு , இராமலிங்கனார் தெரு , இராமலிங்கனார் தெரு ,தாளகிரியார் தெரு, அய்யங்குளஅக்ராஹரம் மெயின்ரோடு, அய்யங்குளஅக்ரஹரம் குறுக்கு தெரு , அய்யங்குகாந்தி நகர் வது தெரு, காந்தி நகர் வது தெரு, காந்தி நகர் வது தெரு, காந்தி நகர் வது தெரு, காந்தி நகதுராபலிதெரு, திருநாவுக்கரசு தெரு, இராமலிங்கனார்தெரு, இராமலிங்கனார்தெரு , இராமலிங்கனார்தெருசெல்லநேரிதெரு மெயின், செல்லநேரி குறுக்கு தெரு , செல்லநேரி குறுக்கு தெரு , கீழ்நாத்தூர் தெரு மவேட்டவலம்ரோடு மூட்டைக்கார் தெரு , வேட்டவலம் ரோடு வடக்குதெரு , வேட்டவலம் ரோடு வடக்குதெரு , வேடவேட்டவலம்ரோடு காமராஜ்நகர், வேட்டவலம் ரோடு ராமஜெயம் நகர், வேட்டவலம் ரோடு குன்றக்குடி அடிகளாரவ.உ.சி. நகர் வதுதெரு, வ.உ.சி. நகர் வதுதெரு, வ.உ.சி. நகர் வது தெரு, வ.உ.சி. நகர் வது தெரு, வ.உ.சி. நகர் வதுவ.உ.சி நகர் வதுதெரு , வ.உ.சி நகர் வதுதெரு , வ.உ.சி நகர் வதுதெரு, வ.உ.சி நகர் வதுதெரு, வ.உ.சி நகர் வதுதெசமுத்திரம் காலனி , சமுத்திரம் காலனி , சமுத்திரம் காலனி , சமுத்திரம் காலனி , சமுத்திரம் காலனிபாவாஜிநகர் குறுக்கு தெரு , பாவாஜிநகர் குறுக்கு தெரு , பாவாஜிநகர் குறுக்கு தெரு , பாவாஜிநகர் ககல்நகர், கல்நகர் வதுகுறுக்குதெரு, கல்நகர் வதுகுறுக்குதெரு, கல்நகர் வதுகுறுக்குதெரு, கல்நகரகம்மங்கொல்லைதெரு, கம்மங்கொல்லை குறுக்கு தெரு , கம்மங் கொல்லை குறுக்கு தெரு , கம்மங் கொல்லை குஇயற்பகையார் தெரு, போத்தராஜா கோவில் தெரு மெயின், கரிகாலன் தெரு, போத்தராஜாகோவில் குறுக்குதெருமுகல்புரா தெரு மெயின், முகல்புறாத் தெரு, முகல்புரா தெரு, முகல்புரா தெரு, முகல்புரா தெரு, நபிநாயகோபால் தெரு மெயின், கோபால் குறுக்கு தெரு , கோபால் குறுக்கு தெரு , கோபால் குறுக்கு தெரு , முல்லாதபாவாஜி நகர் , பாவாஜி நகர் தாமரை குளக்கரை தெரு பகுதி, பாவாஜி நகர் பெட்ரோல் பங்க் பின்புறம் வ, பாசெங்கம் ரோடு வது தெரு, செங்கம் ரோடு வது குறுக்கு தெரு , செங்கம் ரோடு குறுக்கு தெரு, செங்கம் ரோடசெங்கம் ரோடு , செங்கம் ரோடு , மணக்குளவிநாயகர் குறுக்குதெரு , மணக்குளவிநாயகர் குறுக்குதெரு , மணமாரியம்மன் கோவில் தெரு , மாரியம்மன் கோவில் தெரு , மாரியம்மன் கோயில் தெரு தெரு , மாரியம்மன் கோயிகல்குதிரை தக்கா தெரு, கல்குதிரை தக்கா தெரு , கல்குதிரை தக்கா தெரு , கல்குதிரை தக்கா தெரு , கல் கமாரியம்மன் கோவில் வதுதெரு, மாரியம்மன் கோவில் வதுதெரு குறுக்கு சந்த, மாரியம்மன் கோவில் வதுதெரஅண்ணாநகர் வது தெரு, அண்ணாநகர் வது தெரு, அண்ணாநகர் வது தெரு, அண்ணாநகர் டிஎன்எச்பிஅண்ணாநகர் வது தெரு, அண்ணாநகர் வது தெரு, அண்ணாநகர் வது தெரு குறுக்கு சந்து , அண்ணாநகர் வது தெருபார்வதி நகர், தாமரை நகர் , தாமரை நகர்தாமரைநகர் பகுதி, தாமரைநகர் பகுதி, தாமரைநகர் பகுதி, தாமரைநகர் வணிகபகுதி, தாமரைநகர் குடியிருப்தேனிமலை தென்னமரத்தெரு , தேனிமலை தென்னமரத்தெரு , தேனிமலை தென்னமரத்தெருதேனிமலை கெங்கையம்மன் கோயில் தெரு, தேனிமலை முருகர் கோயில் தெரு, தேனிமலைபள்ளிக்கூடத்தெரு, தேனஅண்ணாநகர் வதுதெரு, அண்ணாநகர் வதுதெரு, அண்ணாநகர் வதுதெரு, கேரிமேட்டுத்தெரு வதுதெரு, கேரிமேட்திருமஞ்சன கோபுரத் தெரு, கோரி மேட்டுத் தெரு , கோரி மேட்டுத் தெரு , பட்டேல் அப்துல் ரசாக் தெரு , பமாரியம்மன் கோவில் தெரு , மாரியம்மன் கோயில் தெரு, மாரியம்மன் கோயில் தெருதெரு , மாரியம்மன் கோவிமாரியம்மன் கோவில் தெரு வது தெரு , மாரியம்மன் கோவில் தெரு வது தெரு , மாரியம்மன் கோவில் தெரு வது தஅருணகிரிபுரம் வது தெருஅருணகிரிபுரம் வது தெரு, அருணகிரிபுரம் வது தெரு, அருணகிரிபுரம் வது தெரு, மேலத்திகான்தெரு, கரியதிருக்கோவிலூர் ரோடு சந்து, வேட்டவலம் ரோடு மெயின், வேட்டவலம் ரோடு முதல் தெரு, வேட்டவலம் ரோடு வஅஜீஸ் காலனி வதுதெரு, அஜீஸ் காலனி வதுதெரு, அஜீஸ் காலனி வதுதெரு, அஜீஸ் காலனி வதுதெரு, அஜீஸ் காலனவேடியப்பன் கோவில்தெரு , வேடியப்பன் கோவில்தெரு , வேடியப்பன் கோவில்தெரு , வேடியப்பன் கோவில்தெரகீழ்நாத்தூர் காலனித் தெரு , கீழ்நாத்தூர் காலனித் தெரு , கீழ்நாத்தூர் காலனித் தெரு , கீழ்நாத்தூகீழ்நாத்தூர் காலனி , கீழ்நாத்தூர் காலனி , கீழ்நாத்தூர் காலனி , பெருமாள் நகர், கீழ்நாத்தூர் கால
bangalore - chennai - chidambaram - coimbatore - kanchipuram - kumbakonam - pondicherry - tirupati - trichy - vellore - villupuram

திருவண்ணாமலை - இனையத்தில் இருந்து

குறிப்பு : கீழ்கன்டவை தனிக்கை செய்யபடாதவை
ஹிந்து சமயத்தில் சந்நியாச ஆசிரமத்துக்கு உயர்வு கொடுக்கவில்லையென்று எந்த மூட சிகாமணி எந்த நிரட்சரகுட்சி சொல்லுவான் இந்தியாவில் ஹிந்து தர்மத்தை நிலை நாட்டிய மகா புருஷரான ஆதி சங்கராச்சாரியார் சந்நியாசி அல்லவா நம்முடைய காலத்தில் ஹிந்து தர்மத்தின் உயர்வை உலகமெல்லாம் உணரும்படி செய்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர் அல்லவா இன்று திருவண்ணாமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் ரமண மகரிஷியின் பெருமையை உணராத ஜடமாக யார் இருக்க முடியும் இராமாயண காலத்தில் இந்தியாவிலே சந்நியாச ஆசிரமத்துக்கு எவ்வளவு பெருமை இருந்தது என்பதை வால்மீகி பகவான் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றிச் சொல்லி இருக்கிறார்
இல்லாவிட்டால் திருவண்ணாமலைக்குப் போய் ரமண ரிஷிகளின் ஆசிரமத்தில் சேர்ந்துவிடுகிறேன் என்று சொல்ல ஆரம்பித்துவிட்டார்
திருவண்ணாமலை ஸ்ரீஈசான்ய ஞான தேசிகர் மீது நெஞ்சு விடுதூது தெரியவில்லை பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க? திருவண்ணாமலை ஸ்ரீஈசான்ய ஞான தேசிகர் மீது நெஞ்சு விடுதூது குறிப்பு கணினிக் குழுக்களில் திருவண்ணாமலை ஈசானியமடஞ் சென்றதாக அன்பர் ஒருவர் எழுத அம்மடத் தேசிகர்பால் நெஞ்சை அனுப்பிய தூதைக் கணியேற்றம் செய்கிறேன்
அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து திருவண்ணாமலை எண்சீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் திருவிளங்கச் சிவயோக சித்தியெலாம் விளங்கச் சிவஞான நிலைவிளங்கச் சிவாநுபவம் விளங்கத் தெருவிளங்கு திருத்தில்லைத் திருச்சிற்றம் பலத்தே திருக்கூத்து விளங்கஔp சிறந்ததிரு விளக்கே உருவிளங்க உயிர்விளங்க உணர்ச்சியது விளங்க உலகமெலாம் விளங்கஅரு ளுதவுபெருந் தாயாம் மருவிளங்கு குழல்வல்லி மகிழ்ந்தொருபால் விளங்க வயங்கருண கிரிவிளங்க வளர்ந்தசிவக் கொழுந்தே
திருவெம்பாவை திருவண்ணாமலையில் அருளியது சக்தியை வியந்தது வெண்டளையான் வந்த இயற்றவிணை கொச்சகக் கலிப்பா
அனகாபுத்தூர் - அபிராமி - அம்பத்தூர் - அம்பாசமுத்திரம் - அரக்கோணம் - அரசியல் - அரியலூர் - அருப்புக்கோட்டை - அறந்தாங்கி - அறிவியல் - அவனியாபுரம் - ஆக்ரா - ஆத்தூர் - ஆனையூர் - ஆம்பூர் - ஆரணி - ஆற்காடு - ஆலந்தூர் - ஆவடி - இசை - இந்தியா - இனாம் கரூர் - இராசிபுரம் - இராணிப்பேட்டை - இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் - ஈரோடு - ஈழம் - உசிலம்பட்டி - உடுமலைப்பேட்டை - உதகமண்டலம் - எடப்பாடி - ஓசூர் - கங்கை - கடலூர் - கடலோடி - கடல் - கடவுள் - கடையநல்லூர் - கண்ணகி - கண்ணி - கத்திவாக்கம் - கனவு - கன்னியாகுமரி - கம்பம் - கம்பர் - கயா - கரூர் - களஞ்சியம் - கள்ளக்குறிச்சி - காசி - காஞ்சிபுரம் - காயல்பட்டினம் - காரைக்குடி - காவேரி - கீழக்கரை - குடந்தை - குடியாத்தம் - குனியமுத்தூர் - குன்னூர் - குமாரபாளையம் - கும்பகோணம் - குறிச்சி - குளச்சல் - குளித்தலை - குழித்துறை - கூடலூர் - கூத்தாநல்லூர் - கைலாசம் - கொடைக்கானல் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - கோயம்புத்தூர் - கோவில் - கோவில்பட்டி - கௌண்டம்பாளையம் - சங்கரன்கோவில் - சத்தியமங்கலம் - சாத்தூர் - சிதம்பரம் - சின்னமனூர் - சிவகங்கை - சிவகாசி - சீர்காழி - செங்கல்பட்டு - செங்கோட்டை - சென்னை - சேலம் - சைவம் - சோழன் - ஜெயங்கொண்டம் - ஜோலார்பேட்டை - தஞ்சாவூர் - தமிழ் - தமிழ்நாடு - தர்மபுரி - தாந்தோணி - தாம்பரம் - தாராபுரம் - திண்டிவனம் - திண்டுக்கல் - திருக்கடையூர் - திருக்குறள் - திருச்சிராப்பள்ளி - திருச்செங்கோடு - திருச்செந்தூர் - திருத்தங்கல் - திருத்தணி - திருத்துறைப்பூண்டி - திருநெல்வேலி - திருப்பத்தூர் - திருப்பரங்குன்றம் - திருமங்கலம் - திருமணம் - திருவண்ணாமலை - திருவதிபுரம் - திருவள்ளுர் - திருவள்ளூர் - திருவாசகம் - திருவாரூர் - திருவேற்காடு - திருவொற்றியூர் - துறையூர் - துவாக்குடி - தூத்துக்குடி - தென்காசி - தேனி - தேனி அல்லிநகரம் - தேவக்கோட்டை - தேவாரம் - நடராசர் - நரசிங்கபுரம் - நாகப்பட்டினம் - நாகர்கோவில் - நாமக்கல் - நிலவு - நீதிமன்றம் - நீலகிரி - நூலகம் - நெடுமாறன் - நெல்லிக்குப்பம் - நெல்லியாளம் - நெல்லை - பட்டாம்பூச்சி - பட்டுக்கோட்டை - பண்ருட்டி - பம்மல் - பயணம் - பரமக்குடி - பல்லடம் - பல்லாவரம் - பள்ளிபாளையம் - பழனி - பவானி - பாரதியார் - பிரபாகரன் - புஞ்சைப்புளியம்பட்டி - புதுக்கோட்டை - புளியங்குடி - பூந்தமல்லி - பெரம்பலூர் - பெரியகுளம் - பேரணாம்பட்டு - பொள்ளாச்சி - போடிநாயக்கனூர் - மணப்பாறை - மதுராந்தகம் - மதுரை - மன்னார்குடி - மயிலாடுதுறை - மயிலாப்பூர் - மறுமலர்ச்சி - மறைமலைநகர் - மலேசியா - மாதவரம் - மாதவி - மீனாட்சி - மேட்டுப்பாளையம் - மேட்டூர் - மேலூர் - வங்கி - வந்தவாசி - வரலாறு - வாணியம்பாடி - வாலாஜாபேட்டை - வால்பாறை - விக்கிரமசிங்கபுரம் - விருதுநகர் - விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் - விவசாயி - வெள்ளக்கோயில் - வேதாரண்யம் - வேலூர்