தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

தூத்துக்குடி

தமிழ் தட்டச்சு

அகராதியில் இருந்து
பொருள்:
உச்சரிப்பு:
ஆங்கில விளக்கம்:


தூத்துக்குடி - உதாரணம்

தூத்துக்குடி என்பது ஆசிய கண்டத்தில் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். இதில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பின்வருமாறு சின்னமணி நகர், சிலோன் காலனி, மில்லர்புரம், அண்ணாநகர் வது தெரு மேற்கு, டி.எம்.பி. காலனி முதல் தெரு,பாளையங்கோட்டைரோடு மேற்கு மெயின், சங்கர்காலனி பாளைரோடு மெயின், கந்தன்காலனி, ஆசிரியர்காலனி மெயபாளையங்கோட்டை ரோடு மேற்கு மெயின், வது மைல் பாளையங்கோட்டை ரோடு மேற்கு மெயின், வது மைல் புதுக்குஅண்ணாநகர், T.M.டீ. காலனி, ராஜீவ் நகர் மெயின், ராஜீவ் நகர் வடக்கு, ராஜீவ் நகர் தெற்கு, சின்னமணி நகர்,பாளைரோடுமேற்கு மெயின், T.M.டீ காலனி மெயின், T.M.டீ காலனி, அண்ணாநகர், சின்னமணி நகர், சின்னமணி நகர் மெயபாளைரோடு மேற்கு மெயின், பாளைரோடு மேற்கு பத்திநாதபுரம், பாளைரோடு மில்லர்புரம், அசோக்நகர், பாளைபாளைரோடு மேற்கு மெயின், காமராஜர்நகர் மேற்கு, காமராஜ்நகர் மெயின், பாளைரோடு மேற்கு ஜெயிலானி காலராஜீவ் நகர், டூவிபுரம் மேற்கு அண்ணாநகர், அண்ணாநகர் வதுதெரு, பாளையங்கோட்டைரோடுமேற்கு, மில்லர்பஅண்ணாநகர் வது தெரு, அண்ணாநகர் வது தெருஅண்ணாநகர் வது தெருஅண்ணாநகர் வது தெரு, அண்ணாநகர் வது தெருசக்திவிநாயகர்புரம், ஸ்டேட்பேங் காலனி, காந்தி தெருபோல்பேட்டை வது தெரு, போல்பேட்டை வது தெரு, போல்பேட்டை வது தெரு, போல்பேட்டை கிழக்கு வது தெரு, ஸ்டேஸ்டேட்பேங் காலனி கிழக்கு, எஸ்.கே.எஸ்.ஆர் காலனி, போல்பேட்டை மேற்கு, குறிஞ்சி நகர், போல்பேட்டை மெயபோல்பேட்டைகோமதிபாய் காலனி தெரு, போல்பேட்டைகோமதிபாய் காலனி தெரு, போல்பேட்டைS.K.S.R காலனிபோல்பேட்டை மேற்கு தெரு, போல்பேட்டை மேற்கு தெரு, ஸ்டேட்பாங்க் காலனி, எழில் நகர்போல்பேட்டை கிழக்கு வது தெரு, போல்பேட்டை கிழக்கு வது தெரு, போல்பேட்டை கிழக்கு வது தெரு, போல்பேட்போல்பேட்டை வது தெரு, போல்பேட்டை வது தெரு, போல்பேட்டை வது தெரு, காசிராஜன் காலனிநந்தகோபாலபுரம் மேற்குகந்தசாமிபுரம், இன்னாசியாபுரம்பிளாக்செல்வநாயகபுரம்தெரு, செல்வநாயகபுரம் தெரு , செல்வநாயகபுரம் தெரு , நந்தகோபாலபுரம் கிழக்கு பிளாக்செல்வநாயகபுரம் தெரு , செல்வநாயகபுரம் தெரு , செல்வநாயகபுரம் தெரு , செல்வநாயகபுரம் டி.எம்.இ. காலனிநடராஜபுரம் வது தெரு, சுந்தரவேல்புரம், அம்பேத்கார் நகர், சத்யா நகர், நடராஜபுரம் வது தெருசுந்தரராமபுரம்பிளாக்சுந்தரவேல்புரம் பிளாக் , சத்யா நகர், அம்பேத்கர் நகர் தெரு , அம்பேத்கர் நகர் தெரு , அம்பேத்கர் நகரசுந்தரவேல்புரம் தெரு, சுந்தரவேல்புரம் தெரு, சுந்தரவேல்புரம் தெரு, சுந்தரவேல்புரம் தெரு தொடர்கிருஷ்ணராஜபுரம் வது தெரு, கிருஷ்ணராஜபுரம் வது தெரு, கிருஷ்ணராஜபுரம் வது தெரு, கிருஷ்ணராஜபுரம்சுந்தரவேல்புரம் வது தெரு, சுந்தரவேல்புரம் வது தெரு, கிருஷ்ணராஜபுரம் வது தெரு, கிருஷ்ணராஜபுரம்கிருஷ்ணராஜபுரம் வது தெரு, கிருஷ்ணராஜபுரம் வது தெரு, சுந்தரவேல்புரம் வது தெரு, சுந்தரவேல்புரம்முத்துகிருஷ்ணாபுரம் வது சந்து, முத்துகிருஷ்ணாபுரம் வது சந்து, முத்துகிருஷ்ணாபுரம் வது சந்து,முத்துகிருஷ்ணாபுரம் வது தெரு, முத்துகிருஷ்ணாபுரம் வது தெரு, முத்துகிருஷ்ணாபுரம் வது தெரு, முதமுத்துகிருஷ்ணாபுரம் வது தெரு, முத்துகிருஷ்ணாபுரம் வது தெரு, முத்துகிருஷ்ணாபுரம் வது தெரு, முதஇஞ்ஞாசியார்புரம், இஞ்ஞாசியார்புரம் , இஞ்ஞாசியார்புரம் , இஞ்ஞாசியார்புரம் , முத்துகிருஷ்ணபுரமமுத்துகிருஷ்ணாபுரம் மெயின், முத்துகிருஷ்ணாபுரம் வது சந்து, முத்துகிருஷ்ணாபுரம் வது சந்து, முபூபாலராயர்புரம் வது தெரு, பூபாலராயர்புரம் வது தெரு ம் சந்து, பூபாலராயர்புரம் வது தெரு ம் சந்து,திரவியபுரம் வது சந்து, திரவியபுரம் வது சந்து, திரவியபுரம் வது சந்து, திரவியபுரம் வது தெரு, திரவபொன்னகரம் தெரு , பொன்னகரம் தெருபூபாலராயர்புரம் வது தெரு, பூபாலராயர்புரம் வது தெரு, பூபாலராயர்புரம் வது தெரு, பூபாலராயர்புரம்பூபாலராயர்புரம் வது தெரு, பூபாலராயர்புரம் வது தெரு சந்து , பூபாலராயர்புரம் வது தெரு, பூபாலராயரகோயில்பிள்ளைவிளை பிளாக் , அய்யர் விளை பிளாக் , பொன்சுப்பையா நகர் பிளாக்செயின்ட் மேரீஸ் காலனி, கிருஷ்ணராஜபுரம்மேல அலங்காரத்தட்டு, கீழ அலங்காரத்தட்டு, தஸ்நேவிஸ் நகர், பாரதி நகர் புனித மேரி காலனி, ஜான் சேவியஜீவா நகர் பிளாக் , லூர்தம்மாள்புரம் பிளாக் , கலைஞர் நகர் பிளாக் , லூர்தம்மாள்புரம் பிளாக் , லூர்தபாக்கியநாதன்விளை, சங்கு குளி காலனி, காளவாசல், திரேஸ்புரம், சுவாமி விவேகானந்தா நகர், மீனவர் காலனதிரேஸ்புரம், ராஜீவ் காந்தி நகர், திருவள்ளுவர்புரம், சிவராஜபுரம்திரேஸ்புரம்பூபாலராயர்புரம் தெரு, பூபாலராயர்புரம் தெரு, பூபாலராயர்புரம் தெரு, பூபாலராயர்புரம் தெரு, பூபாலபூபாலராயர்புரம் வது தெரு, பூபாலராயர்புரம் வது தெரு, பூபாலராயர்புரம் வது தெரு, பூபாலராயர்புரம்பூபாலராயர்புரம் வது தெரு, பூபாலராயர்புரம் வது தெரு, பூபாலராயர்புரம் வது தெரு, பூபாலராயர்புரம்திரேஸ்புரம்திரேஸ்புரம்தெருசங்குலிகாலனி, திரேஸ்புரம்தெருசங்குலிகாலனி, திரேஸ்புரம்தெருசங்குலிகாலனி, திதிரேஸ்புரம் தெரு, அண்ணாகாலணிபீச்ரோடு திரேஸ்புரம், பள்ளி வாசல் முன்தெரு, தொம்மையார் கோவில் தெரதிரேஸ்புரம் தெரு , திரேஸ்புரம் தெரு சங்கு குளி காலனி, திரேஸ்புரம் தெரு சங்கு குளி காலனி, திரேஸ்திரேஸ்புரம், மாதவநாயர்காலணிபுனித ஜார்ஜ் சந்து, புனித ஜார்ஜ் தெரு, தருவை சந்து, நாராயணன் தெருபீச்ரோடு, அண்ணா காலனி, புனித சூசையப்பர் காலனி, கரிகலம் காலனிதட்டார் தெரு, தட்டார் சந்து, நாட்டுக்கோட்டை செட்டித்தெரு, காளியப்பபிள்ளை சந்து, சன் பீட்டர் கோவடக்கு ராஜா தெரு, வடக்குராஜாசந்து, காளியப்பர் தெருஅய்யலு சந்து, அய்யலு தெரு, தருவைத் தெருசின்னக் கடை தெரு, சின்னக்கடை சந்து, கோபால்சாமி தெரு, பார்த்தசாரதி தெரு, வாடித் தெருகுரூஸ்புரம்சந்தனமாரியம்மன்கோவில் தெருசத்தியநாடார் தெரு, வடக்குபிள்ளையார்கோவில் தெரு, சேதுராஜா தெருமுத்துச்சாமி தெரு, உச்சிமாகாளிஅம்மன்கோயில் தெரு, தச்சர் தெரு, ரட்சண்யபுரம் கிழக்கு, ரட்சண்யபுஇராமன் விளை தெரு, கோவில் தெரு, சைமன் தெரு, வாத்தியார் தெரு, மனகாவலன் தெருடேவிஸ்புரம் ரோடு, பிரமுத்துவிளை, பண்டாரசிவன் விளை தெருமுகமது சாதலிபுரம், யாதவர் தெரு, வாலையானந்தசுவாமிகோவில் தெரு, நம்பிக்கை ரோச்விளைவடக்குபத்திரகாளியம்மன்கோவில் தெரு, நயினார்விளை மேற்கு, நயினார்விளை தெற்கு, நயினார்விளை வடக்வானியன்விளை தெற்கு, வானியன்விளை வடக்கு, எஸ். எஸ். பிள்ளை தெரு, சுப்பாநாயக்கர் தெருஅழகேசபுரம் வது தெருரத்தினபுரம் தெரு, யாதவர் தெருதிரவியபுரம் வது தெரு, திரவியபுரம் வதுதெரு, பார்வதியம்மன்கோவில்தெருமுனியசாமி கோவில் தெரு, சுடலைமாடசாமி கோவில் தெருஅழகேசபுரம் மெயின், அழகேசபுரம் வது சந்து, அழகேசபுரம் வது தெரு, அழகேசபுரம் வது சந்துவண்டிமரிச்சம்மன்கோவில்தெரு, சந்தி விநாயகர் கோவில் தெரு, சந்தி வினாயகர் கோவில் சந்து, காமாட்சிமுத்து தெரு, கருப்பசாமி கோவில் தெரு, சுப்பையா தெருநம்மாழ்வார் தெரு, சத்திரம் தெருபாண்டுரங்கன்தெரு, சாரங்கபாணி தெருராஜமன்னார் தெரு, கீழரத வீதி தொடர்ச்சி, ஆண்டாள் தெரு, கதிரேசன் கோவில் தெருஎட்டையாபுரம் ரோடு, எட்டையாபுரம்ரோடு கே.வி.கே நகர்ரகுமத்துல்லாபுரம் கிழக்கு, ரகுமத்துல்லாபுரம் மேற்குபத்திரகாளியம்மன் கோவில் தெரு, ரெங்கநாதபுரம் மேற்குவடக்கு ரத வீதி, வடக்குரதவீதி தொடர்ச்சி, வரதராஜபுரம்கீழரத வீதி, பெருமாள் கோவில் தெரு, வடக்குசம்மந்தமூர்த்தி தெரு, ரெங்கநாதபுரம் கிழக்கு, மேலரதவீதவடக்கு காட்டன் ரோடு, ராமசாமி தெரு, ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடு, இரயில்வே காலனி, செல்வீஜர் வது தெரு, செல்கனகசபாபதி தெரு, தெப்பகுளம் தெரு, தெப்பகுளம் வது சந்து, தெப்பகுளம் வது சந்து, சிவன்கோவில் தெரு, சஜார்ஜ் ரோடு, தெற்கு காட்டன் ரோடு, விக்டோரியா தெரு, புனித ªஹலினா சந்து, யுவான்பிள்ளை சந்துதெற்கு காட்டன் ரோடுதெற்கு காட்டன் ரோடு, லயன்ஸ் டவுன்தெற்கு காட்டன் ரோடு, லயன்ஸ் டவுண், அன்னை தெரசாள் காலனிபெரிய கடைத் தெரு, பெரையரா தெரு, பீச்ரோடு, தெற்குபீச்ரோடு, ரோச் காலனிநாராயணன் சந்து, எம்பரர் தெரு, தெற்கு எம்பரர் தெரு, வைகுண்டம் தெரு, பெரியகோவில் தெரு, மரக்குடி தெசாந்தப்பர் லேன், மெய்யப்பர் லேன், தண்டல் லேன், சவேரியாபிச்சை லேன், தெற்கு ராஜா தெரு, குருசடி லேனஜார்ஜ் ரோடு தெரு , ஜார்ஜ் ரோடு தெரு , ஜார்ஜ் ரோடு தெருஜார்ஜ் ரோடு, ஜார்ஜ்ரோடு தொடர்ச்சி, ஜார்ஜ் ரோடு தெரு , ஜார்ஜ் ரோடு தெரு , ஜார்ஜ் ரோடு தெரு , மீனவர்சிவந்தாகுளம் ரோடு , சிவந்தாகுளம் ரோடு , சிவந்தாகுளம் ரோடு , சிவந்தாகுளம் ம் தெருஎஸ்.பி.ஜி. கோவில் தெரு , எஸ்.பி.ஜி. கோவில் தெரு , எஸ்.பி.ஜி. கோவில் தெரு , எஸ்.பி.ஜி. கோவில் தெருசண்முகபுரம், பிராப்பர் தெருகுமாரர் தெருசண்முகபுரம் தெரு , சண்முகபுரம் தெருஅந்தோணியார் கோவில் தெரு, வி.இ. ரோடு, மீ.கா.தெருஜார்ஜ் ரோடு, காந்திநகர், டெலிபோன் காலனி, பி.வி.ஆர் புரம்கான்வென்ட் ரோடு, சந்தை ரோடு, ஜார்ஜ் ரோடுஜெயலானி தெரு, தெற்குசம்பந்தமூர்த்திதெரு, மேலபெரிய காட்டன் ரோடுதெற்கு புதுத் தெரு, தந்தி ஆபீஸ் ரோடு, தெற்கு காட்டன்ரோடு, ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடு, பெரிய காட்டன் ரோமேலூர் பங்களா தெரு, ஜின் பேக்டரி ரோடு, சுப்பிரமணியபுரம்பாலவிநாயகர் கோவில் தெரு, ஆவுடையார்புரம், கிப்சன்புரம், பாளையங்கோட்டை ரோடு, நீதிபதிகள்குடியிரவண்ணார் வது தெருபெருமாள் தெரு, வண்ணார் வது தெருவண்ணார் வது தெருஜார்ஜ் ரோடுஜார்ஜ் ரோடு, இந்திரா நகர்முனியசாமிபுரம் வது தெரு, பங்களா தெரு சிவந்தா குளம், பக்கிள்புரம்லெவிஞ்சிபுரம், லெவிஞ்சிபுரம் சால்ட் பங்களா தெரு, லெவஞ்சிபுரம் வது தெரு, பக்கிள்புரம், சிவந்தாலெவஞ்சிபுரம் வது தெரு, முனியசாமிபுரம் மேற்குமேலசண்முகபுரம் வது தெருவி.இ.ரோடு, வண்ணார் ஆறாவது தெரு, சிவந்தா குளம் ரோடு, ஆவுடையார்புரம்மேலசண்முகபுரம் வது தெருபோல்டன்புரம் வது தெரு, போல்டன்புரம் வது தெருதேவர்புரம் ரோடு, பிராமின்காலனிதாமோதர நகர், பாகம்பிரியாள் தெருதாமோதர நகர்சுப்பையாபுரம் வது தெரு, சுப்பையாபுரம் வது தெரு, சுப்பையாபுரம் வது தெரு, சுப்பையாபுரம் வது தெரு,போல்டன்புரம் வதுதெருபெருமாள்புரம்இராமசாமிபுரம், ராமசாமிபுரம் வது தெரு, ராமசாமிபுரம் வது தெரு, ராமசாமிபுரம் வது தெரு, சங்கராபுரமமாசிலாமணிபுரம் வது தெரு, மாசிலாமணிபுரம் வது தெரு, மாசிலாமணிபுரம் வது தெரு, மாசிலாமணிபுரம் வதுஎட்டையாபுரம் ரோடு, ஜெயராஜ் ரோடு, வி. வி. டி. ரோடு, ஹவுஸ¤ங் போர்டு காலனி, அண்ணாநகர் வது தெரு, அண்ணாநகமீனாட்சிபுரம் கிழக்கு, மீனாட்சிபுரம் மேற்குஎட்டையாபுரம் ரோடு, டூவிபுரம் வது தெருடூவிபுரம் வது தெரு, டூவிபுரம் வது தெரு, டூவிபுரம் வதுதெரு, டூவிபுரம் வதுதெருஅண்ணாநகர் வது தெரு, டூவிபுரம் வது தெரு, டூவிபுரம் மெயின்ரோடு, மங்காளபுரம், மகிழ்ச்சிபுரம், அண்ணஅண்ணா நகர் , அண்ணா நகர்அண்ணாநகர் , அண்ணாநகர் , டூவிபுரம் மேற்கு வது தெருடூவிபுரம் மேற்கு வது தெரு, மங்களாபுரம், மகிழ்ச்சிபரம்மணிநகர், டூவிபுரம் வது தெரு, டூவிபுரம் வது தெரு, அண்ணாநகர் வது தெரு வடபகுதிசிதம்பர நகர் கிழக்கு, சிதம்பர நகர் மேற்கு, சிதம்பர நகர் தெற்கு, சிதம்பர நகர் வடக்கு, சிதம்பர நகரபிரையண்ட் நகர் வது தெரு, பிரையண்ட் நகர் வது தெருபிரையண்ட் நகர் வது தெரு, பிரையண்ட் நகர் வது தெருபிரையண்ட்நகர் வது தெருபிரையண்ட் நகர் வது தெரு, பிரையண்ட் நகர் வது தெருபிரையண்ட் நகர் வது தெருபிரையண்ட் நகர் வது தெரு, பிரையண்ட் நகர் வது தெருபிரையண்ட் நகர் வது தெரு, பிரையண்ட்நகர் அம்மன்கோவில் மெயின், பிரைன்நகர் அம்மன்கோயில் லேன்முனியசாமிபுரம் தொடர்ச்சி , சுடலை காலனி, அம்பேத்கார் காலனி, முனியசாமிபுரம், முனியசாமிபுரம் தொடசிவந்தாகுளம் வது தெரு, சிவந்தாகுளம் வது தெரு, முனியசாமிபுரம் வது தெரு தொடர்சி, முனியசாமிபுரம்பிரையண்ட் நகர் வது தெரு, சிவந்தாகுளம்

தூத்துக்குடி - இனையத்தில் இருந்து

குறிப்பு : கீழ்கன்டவை தனிக்கை செய்யபடாதவை
4 ஆயிரத்து 910 கோடியில் தலா 500 மெகாவாட் மின்சாரம் தயாரிக்கும் இரண்டு அனல் மின் நிலையங்கள் தூத்துக்குடியில் அமைக்கப்பட உள்ளன
அ.தி.மு.க.வின் இந்த அதிரடி முடிவால் தி.மு.க. அணிக்கு திருமங்கலம் பாணி தேர்தல் பணியாற்ற வேண்டிய வேலை இல்லை.கோவை மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூர் தேனி மாவட்டம் கம்பம் சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் உள்ளிட்ட ஐந்து சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் ஆகஸ்ட் 18ம் தேதி நடக்கிறது
அதனால் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் வௌpநாடுகளுக்கு மணல் ஏற்றுமதி செய்வது தற்போது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.விவசாயிகள் சங்கம் எச்சரிக்கை: வௌpநாடுகளுக்கு கப்பல் மூலம் மணல் கடத்தல் சம்பவம் தொடர்ந் தால் விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் மணல் குவாரிகளை முற்றுகையிடுவோம் என்று தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க திருவாரூர் மாவட்ட செயலர் மாசிலாமணி கூறினார்.அவர் கூறியதாவது: காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் இயற்கை வளங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக அழிக்கப்படுவதால் இயற்கை சீற்றங்களால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது
அதையொட்டி பேராலயத்தில் நடந்த சிறப்பு திருப்பலிக்குப்பின் மலர்மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கொடிமரத்தில் காலை 9.25 மணிக்கு தூத்துக்குடி மறைமாவட்ட பேராயர் இவோன் அம்புரோஸ் கொடியேற்றினார்
அந்த அளவுக்கு பயணிகள் எண்ணிக்கை இந்த வழித்தடத்தில் அதிகரித்துள்ளது. மதுரை- திண்டுக்கல் இடையே இரண்டாவது ரயில் பாதையில் ரயில்கள் இயக்க துவங்கியவுடன் நாகர்கோவில்- பெங்களூரு ராமேஸ்வரம் - கோவை தூத்துக்குடி- கோவை இடையே இரவு நேர எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் இயக்க வேண்டும். மதுரை - சென்னை இடையே மேலும் ஒரு பகல் நேர ரயில் விடவேண்டும். மதுரையில் இருந்து மும்பைக்கும் நாகர்கோவிலில் இருந்து திருப்பதிக்கும் தினமும் ரயில்கள் இயக்க வேண்டும். தென்மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னைக்கு செல்ல தினமும் நெருக்கடி இருப்பதால் அவ்வப்போது சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது
அனகாபுத்தூர் - அபிராமி - அம்பத்தூர் - அம்பாசமுத்திரம் - அரக்கோணம் - அரசியல் - அரியலூர் - அருப்புக்கோட்டை - அறந்தாங்கி - அறிவியல் - அவனியாபுரம் - ஆக்ரா - ஆத்தூர் - ஆனையூர் - ஆம்பூர் - ஆரணி - ஆற்காடு - ஆலந்தூர் - ஆவடி - இசை - இந்தியா - இனாம் கரூர் - இராசிபுரம் - இராணிப்பேட்டை - இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் - ஈரோடு - ஈழம் - உசிலம்பட்டி - உடுமலைப்பேட்டை - உதகமண்டலம் - எடப்பாடி - ஓசூர் - கங்கை - கடலூர் - கடலோடி - கடல் - கடவுள் - கடையநல்லூர் - கண்ணகி - கண்ணி - கத்திவாக்கம் - கனவு - கன்னியாகுமரி - கம்பம் - கம்பர் - கயா - கரூர் - களஞ்சியம் - கள்ளக்குறிச்சி - காசி - காஞ்சிபுரம் - காயல்பட்டினம் - காரைக்குடி - காவேரி - கீழக்கரை - குடந்தை - குடியாத்தம் - குனியமுத்தூர் - குன்னூர் - குமாரபாளையம் - கும்பகோணம் - குறிச்சி - குளச்சல் - குளித்தலை - குழித்துறை - கூடலூர் - கூத்தாநல்லூர் - கைலாசம் - கொடைக்கானல் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - கோயம்புத்தூர் - கோவில் - கோவில்பட்டி - கௌண்டம்பாளையம் - சங்கரன்கோவில் - சத்தியமங்கலம் - சாத்தூர் - சிதம்பரம் - சின்னமனூர் - சிவகங்கை - சிவகாசி - சீர்காழி - செங்கல்பட்டு - செங்கோட்டை - சென்னை - சேலம் - சைவம் - சோழன் - ஜெயங்கொண்டம் - ஜோலார்பேட்டை - தஞ்சாவூர் - தமிழ் - தமிழ்நாடு - தர்மபுரி - தாந்தோணி - தாம்பரம் - தாராபுரம் - திண்டிவனம் - திண்டுக்கல் - திருக்கடையூர் - திருக்குறள் - திருச்சிராப்பள்ளி - திருச்செங்கோடு - திருச்செந்தூர் - திருத்தங்கல் - திருத்தணி - திருத்துறைப்பூண்டி - திருநெல்வேலி - திருப்பத்தூர் - திருப்பரங்குன்றம் - திருமங்கலம் - திருமணம் - திருவண்ணாமலை - திருவதிபுரம் - திருவள்ளுர் - திருவள்ளூர் - திருவாசகம் - திருவாரூர் - திருவேற்காடு - திருவொற்றியூர் - துறையூர் - துவாக்குடி - தூத்துக்குடி - தென்காசி - தேனி - தேனி அல்லிநகரம் - தேவக்கோட்டை - தேவாரம் - நடராசர் - நரசிங்கபுரம் - நாகப்பட்டினம் - நாகர்கோவில் - நாமக்கல் - நிலவு - நீதிமன்றம் - நீலகிரி - நூலகம் - நெடுமாறன் - நெல்லிக்குப்பம் - நெல்லியாளம் - நெல்லை - பட்டாம்பூச்சி - பட்டுக்கோட்டை - பண்ருட்டி - பம்மல் - பயணம் - பரமக்குடி - பல்லடம் - பல்லாவரம் - பள்ளிபாளையம் - பழனி - பவானி - பாரதியார் - பிரபாகரன் - புஞ்சைப்புளியம்பட்டி - புதுக்கோட்டை - புளியங்குடி - பூந்தமல்லி - பெரம்பலூர் - பெரியகுளம் - பேரணாம்பட்டு - பொள்ளாச்சி - போடிநாயக்கனூர் - மணப்பாறை - மதுராந்தகம் - மதுரை - மன்னார்குடி - மயிலாடுதுறை - மயிலாப்பூர் - மறுமலர்ச்சி - மறைமலைநகர் - மலேசியா - மாதவரம் - மாதவி - மீனாட்சி - மேட்டுப்பாளையம் - மேட்டூர் - மேலூர் - வங்கி - வந்தவாசி - வரலாறு - வாணியம்பாடி - வாலாஜாபேட்டை - வால்பாறை - விக்கிரமசிங்கபுரம் - விருதுநகர் - விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் - விவசாயி - வெள்ளக்கோயில் - வேதாரண்யம் - வேலூர்